Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy komunikacji za pomocą konta firmowego LinkedIn Agencja Marketingowa X5 Productions Sp. z o.o. w serwisie społecznościowym LinkedIn.

Polityka prywatności LinkedIn w zakresie danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem LinkedIn (Polityka prywatności  LinkedIn).

Administratorem danych osobowych jest Agencja Marketingowa X5 Productions Sp.z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-502), przy ulicy Ludwikowo 1g, www.x-5.pl

Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres:
a. poczty elektronicznej: biuro@x-5.pl
b. korespondencyjny: X5 Productions Sp.z o.o ul. Ludwikowo 1G, 85-502 Bydgoszcz

Dane osobowe X5 Productions Sp.z o.o. będzie przetwarzało w celu:
a. umożliwienia użytkownikom  LinkedIn kontaktu z Administratorem za pośrednictwem serwisu społecznościowego LinkedIn [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie  uzasadniony interes Administratora];
b. obsługi zapytań kierowanych przez Użytkowników LinkedIn do X5 Productions Sp.z o.o. [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja uzasadnionego interesu Administratora];
c. przekierowania zgłaszanej sprawy do właściwego działu Agencji Marketingowej X5 Productions Sp. z o.o. [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie  uzasadniony interes Administratora];
d. prowadzenia komunikacji w ramach  profilu X5 Productions sp.z o.o. w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz postów, realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez  aplikację LinkedIn [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) RODO – zawarcie i wykonanie umowy];
e. statystyk dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profilu [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODOii – prawnie  uzasadniony interes Administratora];
g. ewentualnych postępowań wyjaśniających  i  ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania ewentualnych postępowań i przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie  uzasadniony interes Administratora w postaci postępowań wyjaśniających, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami];
h. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych wynikających z powyższych celów – nie dłużej niż wynika to z przepisów o archiwizacji danych [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie  uzasadniony interes Administratora].

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać o nich dodatkowe informacje mogą się Państwo w tej sprawie zwracać:
a. pisemnie pod adres: X5 Productions Sp.z o.o, ul. Ludwikowo 1G, 85-502 Bydgoszcz
b. pocztą elektroniczną pod adres: biuro@x-5.pl


Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe uczestników nie będą profilowane ani poddane automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a. Agencja Marketingowa X5 Productions Sp. z o.o.
b. podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
g. właściciel portalu społecznościowego  LinkedIn na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez  LinkedIn, a dostępnych pod adresem: https://www.linkedin.com/help/linkedin/topic/104742?trk=hc-hp-recommendedTopics.

Przedsiębiorca otrzymał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.

footer-logo